Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Kim Diệu


Sách đã xuất bản

1. Thú y - cơ sở dược lý trong điều trị. Huỳnh Kim Diệu. H- Nông nghiệp, 2010.

2. Dược lý thú y (Giáo trình). Huỳnh Kim Diệu. Đại học Cần Thơ, 2012.