Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Kim Diệu


Các bài báo nghiên cứu

1. Tác dụng của probiotic Neo Perk Porcine trên năng suất heo theo mẹ đến 30 ngày tuổi. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập VI, số 4, 1999.

2. Tác dụng của cơm mẻ trên năng suất heo con theo mẹ và heo cai sữa đến 2 tháng tuổi. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập VIII, số 3, 2001.

3. Tác dụng của bột Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum) trên tăng trọng và trên bệnh tiêu chảy heo con sau cai sữa. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2003.

4. Hiệu quả của bột Xuân Hoa (Pseuderanthemum palatiferum) trong phòng bệnh tiêu chảy heo con theo mẹ. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2003.

5. Sử dụng lá Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum) phòng bệnh tiêu chảy heo con thông qua tác động trên heo mẹ. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2003.

6. So sánh hiệu quả của bột Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum) với Vime Anticoc trong phòng bệnh tiêu chảy heo con theo mẹ. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 2003.

7. Tìm hiểu về cây Xuân Hoa (Pseuderanthemum  palatiferum) sử dụng trong thú y. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập X, số 2, 2003.

8. Efficacy of Pseuderanthemum palatiferum powder against diarrhea of piglets, Development of new technologies and their practice for sustainable farming systems in the Mekong Delta. Co-author. Proceedings of the final workshop of JIRCAS Mekong Delta project, 2003.

9. Thử nghiệm tác dụng của lá cây Xuân Hoa (Pseuderanthemum  palatiferum) trên heo con theo mẹ. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XI, số 2, 2004.

10. Investigating the toxicity and the antibacterial activity of Pseuderanthemum palatiferum powder. Co-author. Proceedings of the workshop on the Technology Development for livestock Production, 2004.

11. The ethnobotanical and botanical study on Pseuderanthemum Palatiferum as a new medicinal plant in the Mekong Delta of Vietnam. Co-author. Japan Agricultural Research Quarterly, 2005.

12. The effects of Pseuderanthemum Palatiferum, a new medicinal plant, on growth performances and diarrhea of piglets. Co-author. Japan Agricultural Research Quarterly, 2006.

13. Hiệu quả điều trị bệnh tiêu chảy ở heo con bằng chiết chất lá cây Xuân hoa so với kháng sinh. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XIV, số 1, 2007.

14. Hiệu quả điều trị bệnh tiêu chảy heo con của các chế phẩm từ lá Xuân hoa so với kháng sinh. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XIV, số 5, 2007.

15. So sánh hiệu quả điều trị tiêu chảy heo con theo mẹ của bột Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum) với kháng sinh. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, số 9, 2008.

16. Khảo sát thành phần hóa học của lá Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum). Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học, Đại Học Cần Thơ, số 9, 2008.

17. Thành phần dưỡng chất của lá Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum), một cây thuốc điều trị tiêu chảy của lợn. Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XVI, số 2, 2009.

18. Nghiên cứu độc tính cấp và bán cấp của lá Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum). Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, số 11, 2009.

19. Hiệu quả phòng trị tiêu chảy heo con của lá Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum). Huỳnh Kim Diệu. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, số 11, 2009.

20. Hoạt tính kháng khuẩn của một số cây thuốc nam ở Đồng bằng sông Cửu Long. Huỳnh Kim Diệu. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu”, Đại học Cần Thơ, 2010.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối