Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1957

Sinh tại Cà Mau.

1981
Tốt nghiệp chuyên ngành Trồng trọt, Đại học Cần Thơ.

1981 - 1992

Cán bộ giảng dạy Khoa Trồng trọt, Đại học Cần Thơ.

Từ 1992

- Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống canh tác tại Viện Kỹ thuật Châu Á (AIT) (1995);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Trồng trọt, Đại học Cần Thơ (2006);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2010).


find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back