Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba


Luận văn thạc sĩ
LUẬN VĂN THẠC SỸ

Đề tài: Interactive effects of Leucaena leucocephala with low doser of lime on growth and yield of  rice in acid sulphate soil.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Hệ thống canh tác

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Viện Kỹ thuật châu Á (AIT), Thái Lan.


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat