Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Ngọc


Các bài báo nghiên cứu

1. Sur la suite exacte de cohomologie non abélienne. Nguyễn Đình Ngọc. Comptes rendus Paris, No 250, 1960.

2. Cohomologie non abélienne et classes caractéristiques. Nguyễn Đình Ngọc. Id, No 251, 1960.

3. Sur la généralisation de la notion de tenseur. Nguyễn Đình Ngọc. Id, No 252, 1961.

4. Sur les espaces fibrés et les prolongements. Nguyễn Đình Ngọc. Séminaire Ehresmann. Topologie et géométrie différentielle, no 4, 1962-1963; Thèse Docteur d'État, Université de Paris, 1963.

5. Tin học 1990. Nguyễn Đình Ngọc. 1990.

6. Viễn thông - Tin học phục vụ lãnh đạo quản lý hệ thống sản xuất dầu khí ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyễn Đình Ngọc. 1990.

7. Khoa học và Công nghệ hiện đại với Hệ thống chính trị và quá trình đấu tranh chính trị ở các nước tư bản hiện đại (Bài giảng cho Viện Khoa học chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia...). Nguyễn Đình Ngọc. 1993.

8. Diễn biến toàn cầu và khả năng cất cánh của Việt Nam. Nguyễn Đình Ngọc. Tài liệu tham khảo phục vụ công trình nghiên cứu đặc biệt "Việt Nam 2020", Viện Nghiên cứu dự báo và Chiến lược Khoa học và Kỹ thuật, 5-1993.

9. Mấy suy nghĩ về Kiến - Tri - Hành. Nguyễn Đình Ngọc. Tài liệu tham khảo phục vụ công trình nghiên cứu đặc biệt "Việt Nam 2020", Viện Nghiên cứu dự báo và Chiến lược Khoa học và Kỹ thuật, 5-1993.

10. Kinh tế tri thức và quan hệ với giáo dục đào tạo về công nghệ thông tin và công nghiệp thông tin. Nguyễn Đình Ngọc. 2000.

11. Mathematical Challeges from the Humain Genome. Nguyễn Đình Ngọc. 2000.

12. Mấy suy nghĩ về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng tới hội nhập công nghệ thông tin khu vực ASEAN và toàn cầu. Nguyễn Đình Ngọc. Tham luận trong Hội thảo Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005, 2-2002.

13. Nội dung số thức trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin mới lên ở Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin quốc gia lần 6. H- Khoa học và Kỹ thuật, 8-2003.

14. Reflexions on Challlences/Opprtunities for Mathematics & ICT Edu-Training in SR of Viet Nam. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin quốc gia lần 6, 8-2003.

15. Power System Protection: From Information Management to Knowledge Manegement. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo FAIR, 10-2003.

16. Power System Protection: A Synergistic Knowled-geability Improving Approach by an E -Learning Centre in Central Vietnam. Đồng tác giả. Proceedings of REV'04, 2004.

17. A Categorical approach to fuzziness. Đồng tác giả. Proceedings of AFFS'2004, No 61, 2004.

18. Vấn đề học, giảng dạy và nghiên cứu Toán học suy tính. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005.

19. Ontology Optimisation - Problemtic & methodogy with a first step of formalism. Đồng tác giả. Progress in Infomatics, no 1, 1-2005.

20. Clifford Algebra, Clifford bundles, Grassmannians and some questions in Clifford analysis. Đồng tác giả. Proceedings of ICAM'2004, 2005.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo