Các tư liệu về  Giáo sư Trần Đình Thọ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1919

Sinh tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

1939 - 1944 Sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

 1945-1946

Công tác ở Tạp chí Tiền phong, Hội Văn hóa Cứu quốc, Báo Cờ giải phóng, Báo Sự thật, Nhà xuất bản Sự thật.

 1946-1953

Công tác ở Báo Cứu quốc Trung ương.

 1955-1966

Hiệu phó Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam.

 1966-1984 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam.
 1969-1979

- Viện trưởng Viện Mỹ thuật Mỹ nghệ (nay là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) (1969 - 1972);

- Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật, Viện Nghiên cứu nghệ thuật (1969 - 1979).

1980 Phong học hàm Giáo sư.
 1983-1984

- Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam);

- Chủ tịch Hội đồng xét duyệt học hàm khối Văn hóa nghệ thuật (1984).

 2010 Mất tại Hà Nội.
close

Thông báo