Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Phan Đình Châu


Các bài báo nghiên cứu

1. Study on synthesis of 3-oxo-minovine. Phan Đình Châu. A.C.G.C Chem. Res. Comm. 5, 1998.

2. Etude sur quelques derives de l’alcaloide secodine. Phan Đình Châu. Revue Pharm, 1998.

3. Nghiên cứu về một số dẫn xuất của ancaloit secodinPhan Đình Châu. Tạp chí Dược học, số 267, 1998.

4. Tổng hợp thuốc tiểu đường cacbutamit. Đồng tác giả. Tạp chí Dược học, số 262, 1998.

5. Nghiên cứu phân lập limonin từ hạt cam và thăm dò tác dụng trừ sâu bọ của nó. Phan Đình Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập XXXVI, số 28, 1998.

6. Nghiên cứu tổng hợp Praziquantel. Đồng tác giả. Thông tin Khoa học Công nghệ Dược, Đại học Dược, số 1+2, 1998.

7. Phương pháp khử đặc hiệu sử dụng NaBH4 để chuyển hóa lactam, thiolactam thành aminPhan Đình Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Dược, số 1+2, 1998.

8. Nghiên cứu tổng hợp 2,2-diamino-1,3,4-thiadiazol-5,5-disulfua. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học Đại học Dược Hà Nội, 1998. 

9. Nghiên cứu một số dạng bào chế của phenitoin. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, 1998.

10. Study on synthesis of some medicine 1,3,4-thiadiazole derivatives. Đồng tác giả. The 3th South East Asian Pharm. Student’s Society Congress, 1998. 

11. Antifeedant effect of limonin isolated from Vietnamese lemon seeds against. Đồng tác giả. The 9th-Internal  Congress Pesticide Chemistry London, 1998.

12. Influence of catalysts on etherification of dihydro artemisinin. Đồng tác giả. ASOMPS IX. Hanoi-Vietnam, 1998.

13. Antifeedant effect of limonin isolated from Vietnamese lemon seeds against Plutella xylostela. Đồng tác giả. ASOMPS IX, 1998. 

14. Một số phương pháp xây dựng nhóm metylen, ứng dụng của nó trong tổng hợp các ancaloit nhân indol. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, 1998.

15. Nghiên cứu chuyển hóa 3-oxo-vincadifformin thành 3-oxotabersonin. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 1998.

16. Nghiên cứu phân lập limonin từ hạt chanh cam, quít Việt nam và thăm dò tác dụng trừ sâu bọ của nó. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, 1998.

17. Phương pháp mới để khử các este hoặc axit thành ancol bằng NaBH4. Phan Đình Châu. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, 1998.

18. Tổng hợp và nghiên cứu độ hoạt động hóa học của một số dẫn xuất socodin. Phan Đình Châu. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội 1998.

19. Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng  một số dân xuất photpho của glixi. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 1998.

20. Chất xúc tác mới cho quá trình este hóa dihidroartemisinin. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáoHội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 1998.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus