Các tư liệu về  Giáo sư Đoàn Thị Nhu


Sách đã xuất bản

1. Lesplantes medicinales au Vietnam. Đoàn Thị Nhu (Chủ biên). Tổ chức hợp tác Văn hóa Kỹ thuật (ACCT) xuất bản, 1990.

2. Cây thuốc Việt Nam (Medicinal plants in Vietnam) (Tiếng Việt và tiếng Anh). Đồng chủ biên. H - Khoa học và Kỹ thuật, 1990.

3. Tài nguyên cây thuốc Việt Nam. Đồng tác giả. H - Khoa học và Kỹ thuật, 1993.

4. Selected medicinal plants in Vietnam. Hai tập. Đồng tác giả. H - Khoa học và Kỹ thuật, 1999.

5. Dược thư quốc gia Việt Nam. Hai tập. Đoàn Thị Nhu (Tham gia biên soạn). H - Y học, 2002, 2007.

6. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam. Hai tập. Đồng tác giả. H - Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

7. Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo. Đồng tác giả. H - Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo