Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An


Sách đã xuất bản

1. Văn hoá Chăm. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1992.

2. Chùa Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Phan An (Chủ biên). Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1992.

3. Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng. Đồng tác giả. Sở Văn hoá Thông tin Lâm Đồng, 1984.

4. Vấn đề dân tộc ở Sông Bé. Đồng tác giả. Nxb Tổng hợp Sông Bé, 1985.

5. Vấn đề dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1991.

6. Văn hoá và ngôn ngữ Raglai. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 2002.

7. Hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan. Phan An. Nxb Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

8. Người Hoa ở Nam Bộ. Phan An. H- Khoa học Xã Hội, 2005.

9. Hệ thống xã hội tộc người người Raglai ở Việt Nam. Phan An. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat