Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Hệ thống xã hội tộc người Stiêng ở Việt Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Chuyên ngành: Dân tộc học.

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1992

Đơn vị bảo vệ: Viện Khoa học Xã hội


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back