Các tư liệu về  Giáo sư,Viện sĩ Tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc


Sách đã xuất bản

GS. VS. TSKH Phạm Minh Hạc là tác giả :

1. Hành vi và hoạt động. H - Viện Khoa học Giáo dục, 1979. Tái bản: H - Giáo dục,1989; H- Giáo dục ( In trong Tuyển tập Tâm lý học), 2002; Mátxcơva - Xmưxl, 2003; H- Chính trị quốc gia ( In trong Tuyển tập Tâm lý học), 2005.

2. Nhập môn Tâm lý học. H- Giáo dục, 1980.

3. Giáo dục và Khoa học giáo dục. H- Giáo dục, 1986.

4. Góp phần đổi mới tư duy giáo dục. H- Giáo dục, 1991.

5. Một số vấn đề Tâm lý học đại cương. H- Giáo dục, 1994.

6. Vấn đề con người trong sự nghiệp đổi mới. Chương trình KH-CN Nhà nước KX-07, 1994.

7. Giáo dục con người hôm nay và ngày mai. H- Giáo dục, 1994.

8. Phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp thụ tinh hoa nhân loại. H- Khoa học Xã hội, 1996.

9. Mười năm đổi mới giáo dục. H- Giáo dục, 1996.

10. Phát triển giáo dục - phát triển con người phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. H- Khoa học Xã hội, 1996.

11. Giáo dục nhân cách, đào tạo nguồn nhân lực. H- Chính trị quốc gia, 1997.

12. Tâm lý học Vưgốtski, tập 1. H- Giáo dục, 1997; 1999.

13. Giáo dục Việt Nam. Hiện trạng, triển vọng (tiếng Anh). H- Thế giới, 1998.

14. Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI. H- Chính trị quốc gia, 1999.

15. Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. H- Chính trị quốc gia, 2001.

16.Tuyển tập Tâm lý học. H- Chính trị quốc gia, 2002; 2005.

17. Về giáo dục. H- Chính trị quốc gia, 2003. 

18. Tâm lý học nghiên cứu con người trong thời đổi mới. H- Giáo dục, 2006.                              

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối