Các tư liệu về  Giáo sư,Viện sĩ Tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 01 luận án Tiến sĩ.

 

 

 

close

Thông báo