Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quân


Sách đã xuất bản

1. Quản trị dự án. Đồng tác giả. H- Thống kê, 2006.

2. Quản trị nhân lực. Đồng tác giả. H- Thống kê, 2006.

3. Dynamique entrepreneurial et développement économique (Năng động kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế). Đồng tác giả. NXB Harmattan (Pháp), 2007.

4. Vision Internationale (Tầm nhìn quốc tế). Đồng tác giả. H - Thống kê, 2007; Tái bản, 2010, 2011.

5. Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích. Lê Quân. H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

6. Entrepreneuriat francophone. Đồng tác giả. NXB Hamarttan (Pháp), 2010.

7. Bài tập tình huống và thực hành quản trị nhân lực. Lê Quân (Chủ biên). H- Thống kê, 2010.

8. Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại. Lê Quân (Đồng Chủ biên). H- Thống kê, 2010.

clinic of abortion go scraping of the uterus