Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quân


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1974

Sinh tại Hà Nội. 

  1996 

Tốt nghiệp Đại học Thương mại Hà Nội.

 1999

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Đại học Grenoble 2, Pháp.

Từ 2000

- Công tác tại Khoa Quản trị doanh nghiệp, trường Đại học Thương mại Hà Nội (2000 - 2010);

- Phụ trách Quan hệ quốc tế pháp ngữ, Đại học Thương mại Hà Nội ( 2000 - 2004);

- Phụ trách chuyên ngành đào tạo Quản trị doanh nghiệp bằng tiếng Pháp của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (2000 - 2005);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học quản trị tại Đại học Toulon-Var, Pháp (2003);

- Thành viên Ban điều hành mạng lưới nghiên cứu doanh nhân pháp ngữ (Từ 2004);

- Ủy viên Hội đồng quản trị Viện Đào tạo doanh nhân pháp ngữ (2005 - 2010);

- Được phong hàm Phó Giáo sư (2009);

- Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (Từ 2011).