Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quân


Các bài báo nghiên cứu

1. Cải cách các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi. Đồng tác giả. Hội thảo Quốc tế về Doanh nghiệp Nhà nước, 2001.

2. Đào tạo doanh nhân tại Việt Nam. Lê Quân. Hội thảo Quốc tế về Doanh nhân, 2001.

3. Áp dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy Quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Đồng tác giả. Hội thảo Quốc tế, 2002.

4. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam. Lê Quân. Hội thảo Quốc gia Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, 2003.

5. FDI và xuất khẩu của Việt Nam. Lê Quân. Hội thảo Quốc tế về đầu tư nước ngoài, 2 - 2003.

6. Quản lý Nhà nước về thị trường tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi. Lê Quân. Hội thảo Quốc tế về Phát triển kinh tế và thị trường, 3 - 2004.

7. Nghiên cứu động cơ khởi nghiệp của các chủ doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Lê Quân. Tạp chí Khoa học thương mại, số 2, 2003.

8. Phát triển thương hiệu điểm đến. Lê Quân. Hội thảo Quốc gia về Điểm đến, 6 - 2004.

9. Nghiên cứu về doanh nhân trẻ định hướng phát triển tinh thần kinh doanh ở Việt Nam. Lê Quân. Hội thảo Quốc tế doanh nhân, phát triển bền vững và toàn cầu hóa, 5 - 2004.

10. Những phẩm chất tiêu biểu của các doanh nhân trẻ Việt Nam. Lê Quân. Tạp chí Khoa học thương mại, số 13, 11 - 2005.

11. Luật Đầu tư 2005: Một số nội dung mới và những thay đổi cơ bản trong hình thức và thủ tục đầu tư. Đồng tác giả. Hội thảo Bộ Kế hoạch Đầu tư, 5 - 2005.

12. Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo tiếp cận chuỗi giá trị. Đồng tác giả. Hội thảo Quốc tế, Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh Công nghệ thông tin và Kinh tế tri thức, 8 - 2006.

13. Vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ Gia công phần mềm Quốc tế. Lê Quân. Hội thảo Quốc tế Viện Cedimes, 11 - 2006.

14. Vai trò của Trung tâm thương mại, chợ và khu kinh tế cửa khẩu trong phát triển thương mại Việt - Trung. Đồng tác giả. Hội thảo Quốc tế Phát triển kinh tế biên mậu Việt - Trung, 11 - 2006.

15. Đổi mới chính sách tiền lương trong bối cảnh Kinh tế tri thức và Công nghệ thông tin. Lê Quân. Hội thảo Quốc tế về Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh Công nghệ thông tin và Kinh tế tri thức, 8 - 2006.

16. Xu hướng khởi nghiệp và tiến triển phát triển văn hóa doanh nhân ở Việt Nam. Đồng tác giả. Hội thảo Quốc tế Mạng lưới nghiên cứu doanh nhân pháp ngữ, 4 - 2007.

17. Đổi mới công nghệ và xuất khẩu trong bối cảnh các SME Việt Nam. Đồng tác giả. Hội thảo Quốc tế Mạng lưới nghiên cứu doanh nhân pháp ngữ, 4 - 2007.

18. Hội nhập kinh tế và Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: Một vài kinh nghiệm rút ra. Lê Quân. Hội thảo Quốc tế Toàn cầu hóa và Phát triển kinh tế, 9 - 2007.

19. Tiếp cận chuỗi giá trị trong bối cảnh thương mại điện tử (Virtual Value Chain). Lê Quân. Hội thảo Quốc tế Quản trị trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin, 11 - 2007.

20. Đầu tư và Kinh doanh tại Việt Nam. Lê Quân. Tạp chí EcoAustral, 12 - 2006; Tạp chí Kinh tế Ấn Độ Dương, 1 - 2007.

dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối