Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Thanh Bình


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu các hệ tiêu chuẩn khác nhau trong thiết kế lưới hạ áp và kỹ thuật chiếu sáng. Đề tài cấp Trường Đại học, 2000. Phan Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm).

2. Xây dựng thuật toán, chương trình và thiết bị điều khiển đo lường, điều khiển tiêu thụ điện tối ưu cho chương trình tiết kiệm điện năng. Đề tài cấp Trường Đại học, 2001 - 2004. Phan Thị Thanh Bình (Đồng Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu hệ thống SCADA của lưới trung thế và thực hiện giám sát qua chương trình đánh giá trạng thái. Đề tài cấp Bộ, 2003 - 2004. Phan Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu kết lưới các nguồn năng lượng tái tạo. Đề tài cấp Trường Đại học, 2009 - 2011. Phan Thị Thanh Bình (Tham gia).

5. Phân loại đồ thị phụ tải và phân tịch tiêu thụ điện lên biểu giá điện cho thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Sở, 2010. Phan Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm).

6. Áp dụng khai phá dữ liệu trong phân tích và sử dụng điện. Đề tài cấp Trường Đại học, 2012. Phan Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm).

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo