Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên


Các đề tài nghiên cứu

1. Đào tạo ngành sáng tác âm nhạc trong giai đoạn mới. Đề tài cấp Bộ, 3 - 2004. Nguyễn Trung Kiên (Tham gia).

2. Đa dạng hóa mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, 2006 - 2008. Nguyễn Trung Kiên (Chủ trì).

3. Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đề tài cấp Cơ sở, 2007 - 2008. Nguyễn Trung Kiên (Chủ nhiệm).

4. Chương trình khung ngành Thanh nhạc hệ Đại học. Đề tài cấp Cơ sở, 2008. Nguyễn Trung Kiên (Tham gia).

5. Chương trình khung ngành Thanh nhạc hệ Trung cấp. Đề tài cấp Cơ sở, 2008. Nguyễn Trung Kiên (Tham gia).

6. Đào tạo tài năng biểu diễn Âm nhạc đỉnh cao ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2009 - 2010. Nguyễn Trung Kiên (Tham gia).


cheat boyfriend open cheat on your boyfriend