TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên


Các bài báo nghiên cứu

1. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật. Nguyễn Trung Kiên. In trong: Kỷ yếu Hội thảo, 1995.

2. 1995 - Bốn mùa nghệ thuật. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 3, 1996.

3. Mấy cảm nghĩ về Nhà hát Cải lương Trung ương. Nguyễn Trung Kiên.Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 7, 1996.

4. Phấn đấu vì một nền nghệ thuật hát tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 10, 1997.

5. Công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thực chất và hướng phát triển. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 6, 1997.

6. Hợp tác văn hóa thông tin ASEAN. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 8, 1997.

7. Công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật hai năm thực hiện nghị quyết lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 12, 1998.

8. Nghiên cứu nội dung, tác phẩm rèn luyện khả năng sáng tạo của ca sĩ. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 4, 1999.

9. Vì một nền sân khấu tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 12, 1999.

10. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa nghệ thuật với thế giới là một nhiệm vụ quan trọng. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 10, 1999.

11. Nghệ thuật âm nhạc của W.A.Mozart. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 5, 2006.

12. Môi trường nghệ thuật âm nhạc hiện nay. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 10, 2008.

13. Thực trạng và giải pháp đào tạo sau đại học ngành Văn hóa thông tin và Du lịch. Nguyễn Trung Kiên. In trong: Kỷ yếu NXB Văn hóa - Thông tin, 2008.

14. Bản giao hưởng số 9 L.Beethoven. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 6, 1009.

15. Những bản Romance của S.Rachmaninov. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 7, 2009.

16. Puccini ngọn Hải đăng sáng chói. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 8, 2009.

17. Giáo dục nhân cách cho học sinhh sinh viên trong đa dạng hóa mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam. Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 4, 2011.

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend