Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Thuận


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trường nhiệt độ không ổn định trong các kết cấu nhiệt - lạnh nhiều lớp có điều kiện biên thay đổi theo thời gian. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, số 46, 2002.

2. Xây dựng và thử nghiệm mô hình nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của độ ẩm không khí tới hiệu quả truyền nhiệt của quá trình trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, số 95, 9-2010.

3. Mô hình thực nghiệm nghiên cứu đặc tính và hiệu quả nhiệt của các dàn ngưng tụ dạng tấm trong tủ lạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, số 95, 9-2010.

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến công suất tỏa nhiệt của dàn ngưng dạng tấm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt, số 97, 1-2011.

close

Thông báo