Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tế


Sách đã xuất bản

1. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Nguyễn Xuân Tế. H- Chính trị quốc gia, 1999.

2. Đại cương lịch sử các tư tưởng và học thuyết chính trị trên thế giới. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1999.

3. Thể chế chính trị các nước ASEAN. Nguyễn Xuân Tế. NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2001.

4. Nhập môn khoa học chính trị. Nguyễn Xuân Tế. NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước ở Việt Nam. Nguyễn Xuân Tế. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

 

close

Thông báo