Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tế


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1956

Sinh tại Thanh Hóa.

Trước 1973
Học sinh Trung học phổ thông.

 1973 - 1978

Sinh viên trường Đại học Thủy sản.

 1985 - 1988

Giảng viên trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

 1990 - 1993

Nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Kiep, Ukraine.

1994 - 1995
Thực tập sinh cao cấp tại Viện Hàn lâm khoa học chính trị Ukaraine.
2002
Phong hàm Phó Giáo sư.
Từ 2006

- Phó hiệu  trưởng Trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học;

- Phó Tổng Biên tập trang Web Trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.


clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo