Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tế


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 7 luận văn Thạc sĩ.

1. Trần Quang Dương, “Giải pháp chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam từ nay đến năm 2010”, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 4-2002.

2. Đoàn Văn Bồng, “Giải pháp chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010”, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 5-2002.

3. Trương Thùy Trang, “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp”, Học viện Hành chính quốc gia, 11-2002.

4. Nguyễn Ngọc Chung, “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang”, Học viện Hành chính quốc gia, 12-2002.

5. Hà Phước Tài, “Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Học viện Hành chính quốc gia.

6. Nguyễn Văn Đại, “Quản lý nhà nước đối với quá trình di dân tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Học viện Hành chính quốc gia.

7. Hoàng Lệ Hà, “Văn hóa trong hoạt động tiếp dân của đội ngũ cán bộ công chức tỉnh Khánh Hòa”, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ.

1. Lê Trung Hiếu, “Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ viên chức giáo dục đại học”, Học viện Hành chính quốc gia.

2. Trương Thùy Trang, “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước hoạt động sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Học viện Hành chính quốc gia.

3. Vũ Ngọc Lanh, “Tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay”, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo