Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tế


Các bài báo nghiên cứu

1. Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nguyễn Xuân Tế. Tạp chí Cộng sản, số 17, 9-1998.

2. Tiếp cận kinh tế tri thức qua kinh nghiệm của một số nước. Nguyễn Xuân Tế. Tạp chí Cộng sản, số 16, 8-2001.

3. Xây dựng và phát triển khoa học chính trị Việt Nam – nhìn từ Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Xuân Tế. Tạp chí Cộng sản, số 27, 9-2002.

4. Sáng ngời tư tưởng chính trị của C.Mác và Ph. Ăng-nghen. Nguyễn Xuân Tế. Tạp chí Cộng sản điện tử, số 96, 2005.

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo