Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Kim Bảng


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Untersuchung zu den wesentlichen akustischen Paramentern der vietnamesischen Siben (Grundfrequenz-, Intensitọtverlauf ind Dauer).

Ngôn ngữ: Tiếng  Đức

Chuyên ngành khoa học: Ngữ văn

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1984

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp HumboldtBerlin, Đức.


so your wife cheated go my wife cheated now what do i do