Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Kim Bảng


Các bài báo nghiên cứu

1. Sự khác biệt và tương ứng về ngữ âm giữa nội thành và hai huyện ngoại thành Gia Lâm và Đông Anh. Đồng tác giả. Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ lần thứ hai, Viện Ngôn ngữ học, 1980.

2. Untersuchung zu den wesentlichen akustischen Paramentern der vietnamesischen Siben (Grundfrequenz-, Intensitọtverlauf ind Dauer). Vũ Kim Bảng. Đại học Tổng hợp Humboldt Berlin, 1984.

3. Nhận xét về trường độ thanh điệu qua phương ngữ Hà Nội và phương ngữ Nam Bộ: cứ liệu thực nghiệm. Vũ Kim Bảng. In trong: "Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông". Viện Ngôn ngữ học, 1986.

4. Từ các hiện tượng phát âm, nhận xét về quá trình hoàn thiện hệ thống âm vị của trẻ Hà Nội lứa tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 5 tuổi). Vũ Kim Bảng. Hội nghị Khoa học Viện Ngôn ngữ học, 1992.

5. Die họufigen Aussprachefehler vietnammesischer Lerner im Deutschunterricht und die Maònahmen, diese Fehler zu beseitigen. Vũ Kim Bảng. Deustch als Fremdspache in einer sich wandelnden Welt, Leipzig : X.IDT, 1993.

6. Sự biến đổi tần số cơ bản của thanh điệu Việt. Vũ Kim Bảng. In trong: Kỷ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về các vấn đề lí thuyết của các ngôn ngữ Châu Á và Châu Phi, 1993.

7. Probleme der deutschen Phonetik fỹr Lernenden in den tonsprachigen Lọndern. Vũ Kim Bảng. Deustch in und fur Asien, Bắc Kinh, Gesellschaft fỹr internationale kulturelle Publikationen, 1994.

8. Untersuchung zu den artikulatorischen Schwierigkeiten vietnamesischen Kinder von 4 bis 6 Jahren im Spracherwersprozeò. Vũ Kim Bảng. Kommukation und Humanotogenese, Bielefld : Kleine Verlag, 1995.

9. Đánh giá sự phục hồi chức năng phát âm ở bệnh nhân cá polip dây thanh được điều trị phẫu thuật bằng laser CO2. Đồng tác giả. Tạp chí Y học thực hành, số 10, 1996.

10. Một kinh nghiệm cho việc dạy tiếng Việt cho người Đức. Vũ Kim Bảng. In trong: "Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài", H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

11. Khuyết tật ngôn ngữ và công việc phục hồi ngôn ngữ. Vũ Kim Bảng. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 5, 1998.

12. Dạy phát âm cho trẻ bị hở môi và hàm trên sau phẩu thuật. Vũ Kim Bảng. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 8, 1998.

13. Vấn đề giám định âm thanh lời nói trong khoa học hình sự. Vũ Kim Bảng. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 10, 1998.

14. Suy nghĩ về việc phục hồi ngôn ngữ. Vũ Kim Bảng. In trong: "Tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam".  Viện Ngôn ngữ học, 1998.

15. Khái niệm ngữ âm học. Vũ Kim Bảng. Tạp chí Ngôn ngữ, số 5, 1999.

16. Về Hội nghị ngữ âm học quốc tế lần thứ 14. Vũ Kim Bảng. Tạp chí Ngôn ngữ, số 8, 1999.

17. Deutsch als Fremdsprache in Vietnam im Vergleich mit anderen Fremdsprachen. Vũ Kim Bảng. Germanistentreffen Tagungsbeitrage. - Bonn : DAAD, 2000.

18. Nghiên cứu tiếng Hà Nội trên phương diện Vật lí - Âm học. Vũ Kim Bảng. In trong: Báo cáo khoa học Ngôn ngữ và Văn hoá 990 năm Thăng Long - Hà Nội, Hội Ngôn ngữ học Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ học, 2000.

19. Âm tiết tiếng Việt: Khả năng hình thành và thực tế sử dụng. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, 2001.

20. Bàn về vấn đề chính âm tiếng Việt. Vũ Kim Bảng. Hội thảo khoa học "Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kì Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước", 28 - 12 - 2002.

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do