Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đình Áng


Sách đã xuất bản

1. Lý thuyết tích phân. Đặng Đình Áng. H- Giáo dục, tái bản lần thứ 2, 1999.

2. Phép biến đổi tích phân. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2001.

3. Nhập môn Giải tích. Đặng Đình Áng. H- Giáo dục, tái bản lần thứ 1, 2001.

4. Giáo sư Lê Văn Thiêm: Kỉ niệm 85 năm ngày sinh của giáo sư Lê Văn Thiêm 1918-2003. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

5. Nhập môn Cơ học. Đồng tác giả. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

6. Biến đổi tích phân. Đồng tác giả. H- Giáo dục, tái bản lần thứ 1, 2007; Tái bản lần thứ 2, 2009.

7. Một tấm lòng với dân trí. Đồng tác giả. H- Văn hóa thông tin, tái bản có sửa chữa bổ sung, 2009.

close

Thông báo