TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Giáo sư Đỗ Xuân Hợp


Sách đã xuất bản

1. Thực hành bệnh viện. Tập 3. Đỗ Xuân Hợp. Phòng Huấn luyện Quân y Cục, 1950.

2. Thực hành bệnh viện. Hai tập. Đỗ Xuân Hợp. Trường Huấn luyện Cục Quân y, 1950.

3. Giải phẫu và thực dụng ngoại khoa chi trên. Đỗ Xuân Hợp. Cục Quân y, 1952.

4. Giải phẫu và thực dụng ngoại khoa bụng. Đỗ Xuân Hợp. Cục Quân y, 1954.

5. Giải phẫu và thực dụng ngoại khoa: Chi trên - chi dưới (hình). Đỗ Xuân Hợp. Trường Đại học Y Dược khoa, 1956.

6. Sổ tay dùng thuốc và chữa bệnh. Đỗ Tất Lợi, Đỗ Xuân Hợp. Hội Y học Việt Nam (In lần thứ 3, có bổ sung), 1958.

7. Giải phẫu và thực dụng Ngoại khoa bụng. Đỗ Xuân Hợp. Trường Đại học Y Dược khoa, 1959.

8. Giải phẫu đầu mặt thần kinh ngũ quan. Đỗ Xuân Hợp. Trường Đại học Y Dược khoa, 1960.

9. Sổ tay dùng thuốc và chữa bệnh. Đỗ Tất Lợi, Đỗ Xuân Hợp. H- Y học (In lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung nhiều vị thuốc), 1960.

10. Một số chuyền đề y học (Gồm 10 bản thuyết trình chuyên đề của một số giáo sư và bác sĩ về một số vấn đề của y học hiện nay). Tập 3. Hoàng Sử, Đặng Vũ Hỷ, Đỗ Xuân Hợp. H- Khoa học, 1966.

11. Giải phẫu đại cương giải phẫu đầu mặt ở cổ. Đỗ Xuân Hợp. H- Y học, 1971.

12. Suốt đời ơn Bác. Hồ Đắc Di, Vũ Đình Tụng, Đặng Văn Cáp, Đỗ Xuân Hợp. H- Y học, 1973.

12. Giải phẫu bụng. Đỗ Xuân Hợp. H- Y học, 1977.

14. Giải phẫu ngực. Đỗ Xuân Hợp. H- Y học, 1978.

15. Giáo sư bác sĩ Đỗ Xuân Hợp: Cuộc đời và sự nghiệp (1906 - 1985). Hoàng Ngọc Vân, P. Huard, Đỗ Xuân Hợp, Phạm Gia Khánh.  H- Y học, 2000.