Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu


Sách đã xuất bản

1. Triết học. Đồng tác giả. 1981.

2. Các trào lưu triết học tư sản phương Tây hiện đại. Đồng tác giả. 1982.

3. Những vấn đề đạo đức trong các học thuyết triết học của các nước phương Đông. Đồng tác giả. 1988.

4. Phật giáo và Văn hóa Việt Nam. Đồng tác giả. 1990.

5. Phật giáo - Những vấn đề triết học. Đồng tác giả. Phân viện Nghiên cứu Phật học, 1990.

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự. Đồng tác giả. H- Công an nhân dân, 1995.

7. Các nền văn minh thế giới. Đồng tác giả. H- Văn hóa - Thông tin, 1996.

8. Góp phần tìm hiểu tư tưởng Triết học Phật giáo Trần Thái  Tông.  Nguyễn Hùng Hậu. H- Khoa học Xã hội, 1996.

9. Lược khảo tư tưởng thiền Trúc Lâm Việt Nam. Nguyễn Hùng Hậu. H- Khoa học Xã hội, 1997.

10. Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1997.  

11. Những đặc điểm cơ bản của một số tôn giáo lớn ở Việt Nam. Đồng tác giả. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1997.

12. Sức sống của một tác phẩm triết học. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2000. 

13. Giáo sư Cao Xuân Huy. Người thầy- Nhà tư tưởng. Đồng tác giả. H- Văn hóa - Thông tin, 2001. 

14. Lịch sử triết học (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2001.

15. Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam. Nguyễn Hùng Hậu. H- Khoa học Xã hội, 2002.