Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu


Các đề tài nghiên cứu

1. Tư tưởng triết học Trần Thái Tông. Đề tài cấp Viện, 1995. Nguyễn Hùng Hậu (Chủ nhiệm).

2. Thiền Trúc Lâm Việt Nam. Đề tài cấp Viện, 1996. Nguyễn Hùng Hậu (Chủ nhiệm).

3. Việt Nam Phật giáo triết lược luận. Đề tài cấp Viện, 2000-2001. Nguyễn Hùng Hậu (Chủ nhiệm).

Ngoài ra, GS.TS Nguyễn Hùng Hậu còn tham gia:

+ Đề tài cấp Nhà nước KX.07.03.

+ Đề tài cấp Bộ do Viện Triết học chủ trì và thực hiện.

+ Đề tài cấp Bộ do Bộ Công an chủ trì và thực hiện.

+ Đề tài cấp Bộ do Học viện Chính  trị Quốc gia chủ trì và thực hiện.