Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Anh


Sách đã xuất bản

1. Thực hành phân loại Thực vật (Giáo trình). Đồng tác giả. Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế, 1997.

2. Danh mục các loài thực vật Việt Nam - Bộ Ganodermatales và Bộ Hymenochaetales. Ngô Anh (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 2001.

3. Đa dạng sinh học hệ Nấm và Thực vật vườn Quốc gia Bạch Mã. Ngô Anh (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 2003.

4. Thực vật học (Giáo trình). Đồng tác giả. NXB Đại học Huế, 2007.

 

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo