Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu Khu hệ Nấm lớn (Macromycoflora) ở Thừa Thiên Huế. Mã số CS - DT - 1998, 1998. Ngô Anh (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu tính đa dạng của Khu hệ Nấm lớn ở Thừa Thiên Huế. Mã số B2000 - 07 - 56, 2000. Ngô Anh (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế. Mã số B2007 - DHH - 01 - 44TĐ, 2007. Ngô Anh (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu quy trình sản xuất nấm Xích chi và Hoàng chi làm dược liệu ở Thừa Thiên Huế. Mã số DP - DT8/2008, 2008. Ngô Anh (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu sự đa dạng của Khu hệ Nấm lớn (Macromycoflora), bảo tồn và phát triển nguồn Gene một số loài Nấm quý hiếm ở Thừa Thiên Huế. Mã số 615606. Ngô Anh (Chủ nhiệm).

close

Thông báo