Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Góp phần nghiên cứu Khu hệ Nấm ở Bình Trị Thiên. Ngô Anh. Thông tin Khoa học, trường Đại học Tổng hợp Huế, số 1, 1982.

3. Nghiên cứu nấm lớn ở thành phố Huế. Ngô Anh. Thông tin Khoa học, trường Đại học Tổng hợp Huế, số 7, 1991.

4. Dẫn liệu bước đầu về họ Coriolaceae Sing ở một số địa điểm thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngô Anh. Thông tin Khoa học, trường Đại học Tổng hợp Huế, số 7, 1991.

5. Một số kết quả nghiên cứu về trồng nấm ăn. Ngô Anh. Thông tin Khoa học và Công nghệ - Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa thiên Huế, số 1, 1993. 

7. Dẫn bước đầu về họ nấm Linh chi (Ganodermataceae Donk) ở Thừa Thiên Huế. Ngô Anh. Thông tin Khoa học và Công nghệ, Ban Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế, số 2, 1996.

8. Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Trầm hương (Aquilaria crassna Pierre). Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, số 19, 1997.

9. Nghiên cứu họ nấm Linh chi - Nguồn dược liệu quý hiếm ở Thừa Thiên Huế. Ngô Anh. Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên Huế, số 1, 1997.

10. Nghiên cứu thành phần loài nấm lớn sống trên gỗ ở Thừa Thiên Huế. Ngô Anh. Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên Huế, số 1, 1997.

11. Nghiên cứu khu hệ nấm lớn (Macrofungi flora) ở Thừa Thiên Huế. Ngô Anh. In trong: Báo cáo Tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 1998.

12. Dẫn liệu bước đầu về họ Hymenochaetaceae Donk ở Thừa Thiên Huế. Ngô Anh. Tạp chí Sinh học, tập 20, số 2, 1998.

13. Dẫn liệu bước đầu về họ nấm Linh Chi (Ganodermataceae Donk) ở vườn Quốc gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngô Anh. Thông tin Khoa học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tập 2, số 11, 1999.

14. Nhân giống cây Trà My (Camellia Japonica L.) bằng phương pháp giâm cành. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, tập 23, số 2, 2000.

15. Nghiên cứu nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học sự sống, 2007.

16. Nghiên cứu đặc trưng protêin của nấm Hoàng Chi (Ganoderma colossum (fr) C.F.Baker) đã được nuôi trồng thành công ở Thừa Thiên Huế. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học sự sống toàn quốc, 2007.

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo