Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thọ Sáo


Sách đã xuất bản

1. Thuỷ lực biển. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

2. Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương (Giáo trình). Nguyễn Thọ Sáo (Biên dịch). Đại học Khoa học Tự nhiên, 2004.

3. Động lực học cát biển - Hướng dẫn các ứng dụng thực hành (Giáo trình). Nguyễn Thọ Sáo (Biên dịch). Đại học Khoa học Tự nhiên, 2004.

4. Quá trình phát tán vật chất trong các cửa sông và vùng nước ven bờ (Giáo trình). Nguyễn Thọ Sáo (Biên dịch). Đại học Khoa học Tự nhiên, 2004.

5. Quy hoạch tài nguyên nước (Giáo trình). Đồng tác giả (Biên dịch). Đại học Khoa học Tự nhiên, 2005.

6. Mô hình tính sóng ven bờ (Giáo trình). Đại học Khoa học Tự nhiên, 2005.

7. Mô hình số trong động lực biển (Giáo trình). Nguyễn Thọ Sáo (Biên dịch). Đại học Khoa học Tự nhiên, 2007.

8. Động lực học chất lỏng tính toán (Giáo trình). Nguyễn Thọ Sáo (Biên dịch). Đại học Khoa học Tự nhiên, 2008.

9. Các quá trình ven bờ và ứng dụng (Giáo trình). Nguyễn Thọ Sáo (Biên dịch). Đại học Khoa học Tự nhiên, 2010.

close

Thông báo