Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thọ Sáo


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1952

Sinh tại Quảng Bình.

 1975

Tốt nghiệp chuyên ngành Hải dương học tại Liên Xô.

 1976 - 1999

- Kỹ sư chính, Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Quốc gia;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hải dương học tại Liên Xô (1989).

Từ 1999

- Giảng viên chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (Từ 1999);

- Được phong hàm Phó Giáo sư (2007).

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo