Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thọ Sáo


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn cao học: 7 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Việt Dũng, "Đánh giá lan truyền ô nhiễm dầu trong vịnh Đà Nẵng vào mùa lũ và mùa kiệt bằng phương pháp mô hình hoá", 1998 - 1999.

2. Hà Thanh Hương, "Application of numerical model to compute and analyse sediment transport regime for Day river’s estuary", 1999-2001.

3. Dương Văn Phúc, "Xây dựng mô hình lưới lồng 2 chiều tính toán dòng chảy tổng hợp trong vịnh Bắc Bộ", 2007 - 2008.

4. Phạm Sĩ Hoàn, "Nghiên cứu vận chuyển trầm tích từ cửa sông ra biển ở vịnh Bình Cang - Nha Trang bằng mô hình toán", 2008 - 2009.

5. Lê Quốc Huy, "Ứng dụng mô hình Delf3D tính toán nước dâng trong bão vùng biển ven bờ Việt Nam", 2008 - 2010.

6. Nguyễn Tấn Được, "Nghiên cứu trường dòng chảy 3D trong vịnh Bắc Bộ bằng mô hình POM", 2009 - 2010.

7. Đào Văn Giang, "Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị", 2009 - 2010.

 

close

Thông báo