Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thọ Sáo


Các bài báo nghiên cứu

1. Cân bằng năng lượng thuỷ triều Biển Đông. Nguyễn Thọ Sáo. In trong: Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học Thuỷ Khí toàn quốc lần thứ 3, 1991.

2. Tính toán hệ thống tiêu thoát nư­ớc cho các đô thị vùng đồng bằng. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Công ty KSTK Thuỷ lợi, 1993.

3. Xác định độ cao n­ước dềnh do gió. Nguyễn Thọ Sáo. In trong: Tuyển tập Công ty KSTK Thuỷ lợi, 1993.

4. Áp dụng mô hình VRSAP tính toán thuỷ lực cho hệ thống tiêu. Nguyễn Thọ Sáo. In trong: Tuyển tập Tư­ vấn Xây dựng TL1, 1997.

5. Thiết kế thuỷ lực mặt cắt kênh đất. Nguyễn Thọ Sáo. Thông tin Khoa học Công nghệ Thuỷ lợi, 3 -1997.

6. Động lực triều phức hợp biển Đông trên cơ sở các mô hình triều chi tiết. Đồng tác giả. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 2 - 1997.

7. Tính toán lan truyền các yếu tố môi trường nước trên sông Nhuệ. Đồng tác giả. Tạp chí Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi, H- Hà Nội, 1999.

8. Mô hình 3 chiều (3D) nghiên cứu biến động cấu trúc hoàn lưu và nhiệt muối Biển Đông trong điều kiện gió mùa biến đổi. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc lần thứ 4, Tập 1: Khí tượng-Thuỷ văn, Động lực biển, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 1999.

9. Coupled thermo-hydrodynamic ecosystem and environmental model of the Tonkin Bay. Đồng tác giả. Scientific Conference on High Perfomance Scientific Computing, Hanoi, 2000.

10. Mô phỏng các diễn biến đặc trưng dòng chảy và một số yếu tố chất lượng nước sông Thái Bình bằng bộ chương trình WASP. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ hai, 11 - 2000, Chuyên ngành Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học, Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, H- Giao thông, 2001.

11. Hệ thống quản lý, phân tích và mô hình hoá các đặc trưng thủy động lực học và môi trường sinh thái vùng biển nông ven bờ. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần thứ hai, 11 – 2001.

12. Áp dụng mô hình SBEACH tính toán biến dạng địa hình đáy khu vực phía nam đảo Cát Hải. Đồng tác giả. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường biển, tập IX, H– Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

13. Biến động trầm tích đoạn sông Cấm đi qua Hải Phòng khi mở rộng cảng TRANSVINA. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Khí tượng Thủy văn Biển, Hội nghị khoa học lần thứ IV, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển, 2002.

14. Tính toán chế độ sóng khu vực Hòn La phục vụ khu neo đậu tàu tránh bão. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Khí tượng thủy văn Biển, Hội nghị khoa học lần thứ IV, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển, 2002.

15. Áp dụng mô hình toán trong nghiên cứu và dự báo hiện tượng bồi tụ và xói lở vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Nguyễn Thọ Sáo. Proceedings of the meeting on coastal dynamics, Nam Dinh, 2002.

16. Mô phỏng diễn biến các đặc trưng dòng chảy và một số yếu tố chất lượng nước sông Thái Bình bằng bộ chương trình WASP. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Hội nghị Bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, H- Nông nghiệp, 2002.

17. Calculation of hydrodynamic regime in the coastal area of Phan Ri Cua using mathematical models. Nguyễn Thọ Sáo. Proceeding of Vietnam-Taiwan Workshop on Marine Geology, Hanoi, 2004.

18. Ứng dụng mô hình WAM dự báo trường sóng biển Đông và mô hình SWAN dự báo trường sóng ven bờ. Nguyễn Thọ Sáo. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

19. Nghiên cứu chế độ thuỷ lực tại khu vực cửa lấy nước bằng mô hình toán. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2005.

20. Xây dựng triển khai quy trình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông. Đồng tác giả. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Biển, H– Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

clinic of abortion go scraping of the uterus
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo