Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Huấn


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 5 luận văn Thạc sĩ.

1. Lê Thị Thanh, "Lựa chọn và phát triển mô hình đánh giá chất lượng nước ven bờ phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ", 2004 - 2005.

2. Phạm Xuân Đài, "Nghiên cứu, tính toán các đặc trưng năng lượng sóng phục vụ thiết kế công trình bảo vệ đê, kè biển khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng", 2006-2007.

3. Phạm Tiến Đạt, "Sử dụng mô hình ECO LAB đánh giá một số đặc trưng môi trường biển khu vực nuôi trồng thủy sản", 2008- 2009 .

4. Nguyễn Viết Quỳnh, "Tính toán quá trình lan truyền sóng trong rừng ngập mặn", 2010 - 2011.

5. Nguyễn Chí Công, "Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha Trang bằng mô hình số", 2010 - 2011.

 

close

Thông báo