Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Huấn


Các đề tài nghiên cứu

1. Ứng dụng mô hình số trị tính toán các đặc trưng thủy động lực vùng cửa Thuận An. Mã số TN-2000-23, 1999 - 2000. Nguyễn Minh Huấn (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu quá trình vận chuyển trầm tích bằng mô hình số trị phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu vực cửa sông Bạch Đằng. Mã số QG-05-33, 2005-2006. Nguyễn Minh Huấn (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ dự báo hạn ngắn trường các yếu tố thủy văn biển khu vực Biển Đông. Mã số KC.09.16/06-10, 2007-2011. Nguyễn Minh Huấn (Chủ nhiệm).

close

Thông báo