Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Huấn


Các bài báo nghiên cứu

1. Đặc điểm dòng chảy vùng cửa Thuận An. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1 – 1988.  

2. Ứng dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất vào phân tích thủy triều và dòng triều. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn Biển Đông, H - Thống kê, 2000. 

3. Tính toán chế độ sóng khu vực Hòn La phục vụ khu neo đậu tàu tránh bão. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo khoa học Khí tượng Thủy văn biển, Hội nghị Khoa học lần thứ IV, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển, 2002.

4. Các đặc trưng rối lớp biên sóng – dòng sát đáy vùng biển ven bờ. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.  

5. A three-dimentional simulation of the tidally modulated plume in the river entrance region. Nguyễn Minh Huấn. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

6. Quy chuẩn hệ cao độ phục vụ lồng ghép bản đồ lục địa và bản đồ biển. Đồng tác giả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 582, 2009. 

7. Tính toán mức độ giảm sóng qua rừng ngập mặn. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học Thủy lợi, số 22, 7 – 2009.  

8. Xác định phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Nguyễn Minh Huấn. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 25, 2009.  

9. Biến động trầm tích và diễn biến hình thái khu vực cửa sông ven bờ Cửa Tùng, Quảng Trị. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 3S, 2010.  

10. Tính toán trường sóng bằng phương pháp mô hình số trị. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội thảo khoa học lần thứ XIII (Tập 2: Thủy văn - Tài nguyên nước và Biển, Môi trường và Đa dạng sinh học), Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Thác Bà, 10 – 2010.

11. Numerical simulation of sediment transport and morphology changes at the Bach Dang estuary. Đồng tác giả. VNU Journal of Science, Earth Sciences, Volume 26, No 2, 2010. 

12. Quy trình thử nghiệm dự báo trường dòng chảy, độ muối, nhiệt độ và mực nước tổng cộng cho khu vực Biển Đông bằng mô hình ROMS. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 3S, 2010. 

13. Mô hình dự báo ngư trường khai thác cho nghề câu vàng ở vùng biển xa bờ miền Trung. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 27, số 1S, 2011. 

14. Nghiên cứu bồi lấp cửa Ba Lai, Bến Tre. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 27, số 1S, 2011. 

15. Nghiên cứu thử nghiệm mô phỏng hình thế bão cho các mô hình thủy động lực dự báo sóng và nước dâng. Nguyễn Minh Huấn. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 27, số 1S, 2011.

16. Xây dựng mô hình dự báo ngư trường khai thác hải sản xa bờ. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5. Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội, 10 – 2011.

17. Ảnh hưởng của đập thủy điện Hòa Bình tới hệ sinh thái biển ven bờ đồng bằng Bắc Bộ. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5. Quyển 5: Sinh thái Môi trường và Quản lý biển, Hà Nội,10 – 2011.  

18. Hệ  thống nghiệp vụ dự báo hạn ngắn các yếu  tố khí  tượng  thủy văn biển trên Biển Đông. Nguyễn Minh Huấn. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ 5. Quyển 2: Khí tượng Thủy văn và Động lực học biển, Hà Nội, 10 – 2011.  

19. Mô phỏng lan truyền vật chát gây ô nhiễm từ cửa sông tới khu vực các bãi tắm vịnh Nha Trang. Đồng tác giả. International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters, Nha Trang, 11 – 2012.

20. Một số đặc trưng thủy văn, động lực vùng biển ven bờ Nam Việt Nam. Đồng tác giả. International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters, Nha Trang, 11 – 2012.  

21. Chuyển động trôi của vật thể trên biển: Phương pháp dự báo số trị. Đồng tác giả. International Conference on Bien Dong 2012, 90 years of marine science in vietnamese and adjacent waters, Nha Trang, 11 - 2012.  

22. Operational short-term marine forecast system in VNU University of Science. Nguyễn Minh Huấn. First China - Asean workshop on Collaboration in Ocean Science and Technology, China, Zhejiang, 10 - 2012.

close

Thông báo