Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Tiến


Sách đã xuất bản

1. Dự báo thời tiết bằng phương pháp số. Trần Tân Tiến. H - Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

2. Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý. Đồng tác giả. H - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

3. Đối lưu khí quyển. Trần Tân Tiến. H - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

 4. Dự báo số thời tiết (Giáo trình). Trần Tân Tiến. Đại học Khoa học Tự nhiên, 2007.

close

Thông báo