Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Đức Hạnh


Sách đã xuất bản

1. Về phát triển kinh tế nông thôn của nước ta hiện nay. Tô Đức Hạnh (Biên soạn phần 1). H- Nông nghiệp, 1994.

2. Kết quả nghiên cứu khoa học số 1. Tô Đức Hạnh (Biên soạn phần 1). H- Nông nghiệp, 1994.

3. Lý luận và thực tiễn kinh tế thị trường. Tô Đức Hạnh (Biên soạn phần 1). H- Thống kê, 1994.

4.Quan hệ kinh tế thương mại cửa khẩu biên giới Việt - Trung với việc phát triển kinh tế hàng hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Tô Đức Hạnh (Đồng Chủ biên). H- Thống kê, 1999.

5. Phát triển kinh tế hàng hóa nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Tô Đức Hạnh (Đồng Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2000.

6. Kinh tế chính trị (Giáo trình dùng trong các trường lớp Trung cấp Kinh tế). Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2002.

7. Lịch sử các học thuyết kinh tế (Giáo trình). H- Thống kê, 2003.

8. Hướng dẫn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tô Đức Hạnh (Đồng Chủ biên). H- Thống kê, 2003.

9. Vai trò của Nhà nước đối với việc phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2004.

10.Những nội dung cơ bản Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh). Tô Đức Hạnh (Đồng Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2005.

11. Phát triển kinh tế cá thể tiểu chủ ở Việt Nam. Tô Đức Hạnh (Chủ biên). H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006.

12. Phương cách làm bài Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Đồng tác giả. H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006.

13. Phương cách làm bài Lịch sử các học thuyết kinh tế. Đồng tác giả. H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo