Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Đức Hạnh


Các đề tài nghiên cứu

1. Kinh tế tư bản tư nhân ở Việt Nam- thực trạng và kiến nghị. Đề tài cấp Cơ sở, 1997. Tô Đức Hạnh (Tham gia). 

2. Quan hệ Kinh tế thương mại cửa khẩu biên giới Việt - Trung với việc phát triển Kinh tế hàng hóa các tỉnh Miền núi phía Bắc. Đề tài cấp Bộ, 1998. Tô Đức Hạnh (Tham gia). 

3. Bản chất kinh tế hợp tác lý luận kinh nghiệm và những vấn đề của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B99 - 38 - 13, 1999. Tô Đức Hạnh (Tham gia).

4. Phát triển khu vực kinh tế cửa khẩu các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1999. Tô Đức Hạnh (Tham gia).

5. Sự hình thành và phát triển hàng hóa sức lao động ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001 - 38 - 18, 2001. Tô Đức Hạnh (Tham gia).

6. Vai trò của Nhà nước đối với phân phối thu nhập trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B2002/38/40, 2002. Tô Đức Hạnh (Tham gia).

7. Quá trình hình thành phát triển và vận hành Kinh tế thị trường. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX01 - 01, 2003. Tô Đức Hạnh (Tham gia). 

8. Kinh tế thị trường Tư bản chủ nghĩa, xu hướng vận động và cách vận hành của nó. Đề tài nhánh cấp Nhà nước, mã số KX01. 01, 2004. Tô Đức Hạnh (Tham gia).

9. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo hướng mô hình hóa. Đề tài cấp Bộ, 2004. Tô Đức Hạnh (Tham gia).

10. Khảo sát và đánh giá việc tổ chức giảng dạy môn Kinh tế chính trị cho Cao học và Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế chính trị. Đề tài cấp Bộ, 2004. Tô Đức Hạnh (Tham gia).

11. Đặc trưng QHSX của Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đề tài nhánh cấp Nhà nước, mã số KX01. 01, 2001 - 2005. Tô Đức Hạnh (Tham gia).

12. Kinh tế cá thể ở Việt Nam - thực trạng, triển vọng và giải pháp. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005 - 38 - 10, 2005. Tô Đức Hạnh (Chủ nhiệm).

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo