Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Đức Hạnh


Các bài báo nghiên cứu

1. Tính khoa học và cách mạng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay. Tô Đức Hạnh. Thông báo Khoa học, Đại học Kinh tế quốc dân Việt Bắc, 1992.

2. Nhìn lại sự phát triển của công nghiệp Bắc Thái năm 1993. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 1994.

3. Bước tiến của các doanh nghiệp Nhà nước ngành Xây dựng Bắc Thái. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 1, 1994.

4. Giáo dục - một yếu tố để thúc đẩy sự phát triển nền Kinh tế ở miền núi hiện nay. Tô Đức Hạnh. Thông báo Khoa học, Đại học Sư phạm Việt Bắc, số 2, 1995.

5. Thị trường nông thôn vùng núi phía Bắc, thực trạng và giải pháp. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 11, 1996.

6. Xác định mặt mạnh yếu và cơ cấu kinh tế ngành ở miền núi phía Bắc của nước ta. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 11, 1996.

7. Một số đề xuất để con các dân tộc thiểu số được học và học được ở bậc đại học. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 1, 1997.

8. Bàn về cạnh tranh và hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Thương mại, số 3+4, 1997.

9. Quan hệ kinh tế thương mại qua các cửa khẩu biên giới Việt Trung, thực trạng và giải pháp. Tô Đức Hạnh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân hiệu Hà Nội, 1998.

10. Kinh tế trang trại gia đình ở miền núi phía Bắc – thực trạng và giải pháp. Tô Đức Hạnh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Mác- Lênin, Đại học Kinh tế Quốc dân 1993, 1999.

11. 10 năm xuất khẩu hàng hóa nông sản ở Việt Nam (1999 - 2000). Tô Đức Hạnh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 8, 2000.

12. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn vùng núi phía Bắc hiện nay. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 11, 2001.

13. Quán triệt Nghị quyết Đại hội IX vào giảng dạy Kinh tế chính trị ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Tô Đức Hạnh. Hội thảo khoa học, Khoa Mác – Lênin Đại học Kinh tế Quốc dân, 11 - 2001.

14. Vai trò kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tô Đức Hạnh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học (Chương trình khoa học cấp Nhà nước, mã số KH01. 01), 6 - 2002.

15. Suy nghĩ về quan hệ sở hữu và thành phần kinh tế ở Việt Nam. Tô Đức Hạnh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế chính trị, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và Khoa Mác-Lênin, Đại học Kinh tế Quốc dân, 9 - 2004.

16. Khả năng cạnh tranh của công nghệ điện tử ở Việt Nam. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Thương mại, số 7, 2004.

17. Phát triển hàng hóa và dịch vụ ở nước ta. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Thương mại, số 30, 2004.

18. Về chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Thương mại, số 35, 2004.

19. Vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết thu nhập. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Thương mại, số 42, 2004.

20. Đổi mới chính sách tài chính để phát triển kinh tế tư nhân. Tô Đức Hạnh. Tạp chí Thương mại, số18, 2004.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo