Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Quốc Chiến


Sách đã xuất bản

1. Chuyên đề Toán kinh tế. Trường Đại học Bách khoa, 1987.

2. FoxPro (Giáo trình). Trường Đại học Bách khoa, 1994.

3.  Lý thuyết tối ưu (Giáo trình). Trường Đại học Bách khoa, 1995.

4. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.(Giáo trình). Đại học Đà nẵng, 1997.

5.  Lí thuyết đồ thị (Giáo trình). Đại học Đà nẵng, 2002.

6. Cơ sở dữ liệu (Giáo trình). Đại học Đà nẵng, 2002, 2007.

7. Toán rời rạc (Giáo trình). Đại học Đà nẵng 1997, 2004.

8. Lí thuyết đồ thị và ứng dụng(Giáo trình). Đại học Đà nẵng, 2007.

9. Cơ sở dữ liệu nâng cao (Giáo trình). Đại học Đà nẵng, 2007.

10. Phần mềm toán học (Giáo trình). Đại học Đà nẵng, 2007.

 

close

Thông báo