Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Quốc Chiến


Các bài báo nghiên cứu

1. Generalized Cooperative Games and Markets. Tran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 12, 1976.

2. Mậu dịch trao đổiTrần Quốc Chiến. Thông báo Khoa học, Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng, số 1, 1978.

3. General Exchange EconomyTran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 19, 1983.

4. Duality in Vector Optimization. Part I: Abstract Duality Scheme. Part II: Vector Quasiconcave Programming. Part III: Vector Partially Quasiconcave Programming and Vector Fractional ProgrammingTran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 20, 1984.

5. Duality in Vector OptimizationTran Quoc Chien. Conference on Mathematical Optimization. Sellin, Germany, 1984.

6. Dvojstvennost vo vektornoj optimizaciiTran Quoc Chien. Russian Translation in Express of Informations - Technical Cybernetics, 1985.

7. Duality and Optimality Conditions in Abstract Concave Maximization. Tran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 21, 1985.

8. Nondifferentiable and Quasidifferentiable Duality in Vector Optimization Theory. Tran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 21, 1985.

9. Duality Theory in Vector Optimization. Tran Quoc Chien. Ph.D Thesis, Charles University, Prague 1985.

10. Phương pháp giải bài toán sản xuất đồng bộ trường hợp tập ô xét rỗngTrần Quốc Chiến. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học- chuyên ngành khoa học cơ bản, 1985.

11. Fenchel-Lagrange Duality in Vector Fractional Programming via Abstract Duality Scheme. Tran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 22, 1986.

12. Rubinstein's Duality Scheme for Vector Optimization. Tran Quoc Chien, M.Vlach. Tenth Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processing. Prague, July 7-11, 1986.

13. Perturbation Theory of Duality in Vector Optimization via The Abstract Duality Scheme. Tran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 23, 1987.

14. Vector Nonconvex Perturbational Duality via The Abstract Duality Scheme. Tran Quoc Chien. Essays on Nonlinear Analysis and Optimization Problems, Hanoi, 1987.

15. Unification of The Abstract Duality Scheme. Tran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 23, 1987.

16. Tính thống nhất của sơ đồ đối ngẫu trìu tượng. Trần Quốc Chiến. Tập san Khoa học, trường Đại học Bách khoa Đà nẵng, 1987.

17. Lý thuyết đối ngẫu trong tối ưu toán họcTrần Quốc Chiến. Hội thảo Giải tích hiện đại và ứng dụng, Huế, 4-1987.

18. Optimality Criterion Rule in Solving Degenerate Linear Programs. Tran Quoc Chien. ICOMIDC - Symposium on Mathematics of Computaion. Ho Chi Minh City, Vietnam, April 25-29, 1988.

19. Perturbation Theory of Duality in Vector Nonconvex Optimization via The Abstract Duality Scheme. Tran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 25, 1989.

20. Midium Distances of Probability Fuzzy Points and an Application to Linear Programming. Tran Quoc Chien. Kybernetika - Volume 25, 1989.

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo