Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Liên Hà


Sách đã xuất bản

1. Đại cương vi sinh vật thực phẩm. Trần Liên Hà. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2007.

2. Cơ sở công nghệ sinh học. Tập 4: Công nghệ vi sinh. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2009.