Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Liên Hà


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất dấm theo phương pháp lên men nhanh. Đề tài cấp Nhà nước, 1986-1991. Trần Liên Hà (Tham gia).

2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất dấm theo phương pháp chìm. Đề tài cấp Nhà nước, 1991-1996. Trần Liên Hà (Tham gia).

3. Production of prebiotic oligosaccharides fromunder-utilised agricultural by-products by enzym technology. Đề tài hợp tác quốc tế do Cộng đồng Châu Âu tài trợ, 2004-2005. Trần Liên Hà (Tham gia).

4. Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ Bacillus subtilis. Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006-2007. Trần Liên Hà (Chủ nhiệm).

5. A multi-institutional approach to combating HIV/AIDS, malaria and TB through a concerted programme of education and networking of major vietnamese institute. Đề tài hợp tác quốc tế do Cộng đồng Anh tài trợ, 2006-2008. Trần Liên Hà (Tham gia).

6. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị trộn sục khí tầng sôi cao tải để lắp đặt cho các thùng lên men hiếu khí trong công nghệ sinh học. Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 2007-2008. Trần Liên Hà (Tham gia).

7. Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ vi sinh vật. Đề tài cấp Nhà nước, 2007-2008. Trần Liên Hà (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung từ vi sinh vật. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC04, 2008-2010. Trần Liên Hà (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học để xử lí nước hồ bị ô nhiễm. Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ, 2009-2010. Trần Liên Hà (Chủ nhiệm).

10. Nghiên cứu sản xuất các thực phẩm chức năng từ đậu tương. Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ, 2009-2010. Trần Liên Hà (Chủ nhiệm).

11. Nghiên cứu công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lí nước thải sinh hoạt đô thị. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC04.23/06-10, 2009-2010. Trần Liên Hà (Chủ nhiệm).

12. Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ đậu tương lên men dùng cho người bệnh tiểu đường. Đề tài Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010-2011. Trần Liên Hà (Tham gia).