Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Liên Hà


Các bài báo nghiên cứu

1. Characterization and purification of catalase of Pediococcus sp. ISK-1 isolated from Nukadoko, the bed of fermented rice bran. Tran Lien Ha, Miho Kakihara, Kouhei Mizuno, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki. Annual report of IC Biotech, Osaka 20, 1997.

2. Catalase of Staphylococcus warneri ISK-1 isolated from Nukadoko J. Fac. Agr. Kouhei Mizuno, Miho Kakihara, Mamiko Kohno, Tran Lien Ha, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki. Kyushu Univ. 44, 2000.

3. Purification and gen cloning catalase from Staphylococcus warneri ISK-1. Kouhei Mizuno, Daisuke Fukuda, Miho Kakihara, Mamiko Kohno, Tran Lien Ha, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki. Food science and Technology research 6, 2000.

4. Processing of Vietnamese traditional soft noodle (Bun) and some characteristics of it. Tran Lien Ha. Conference of traditional fermented food by microorganisms of Southern East Asia, Tokyo, Japan, Proceeding, 2000.

5. Isolation and Characteristics of Bacillus subtilis CN2 and its collagenase production. L. H. Tran and H. Nagano. Food Science, 67, 2002.

6. Cloning and expression of an NAD+-dependent xylitol dehydrogenase gene (xdhA) of Aspergillus oryzae. Tran, L.H., Kitamoto, N., Kawai, K., Takamizawa, K., Suzuki, T. J. Biosci. Bioengi. 97, 2004.

7. The production of xylitol by enzymatic hydrolysis of agricultural wastes; Biotechnol. Tran, L.H., Yogo, M.; Ojima, H.; Idota, O., Kawai, K., Suzuki, T. and Takamizawa, K. Bioprocess and Eng. 9, 2004.

8. Purification and properties of a protease produces by Bacillus subtilis CN2 isolated from a Vietnamese fish sauce. Uchida H., Kondo D., Yamashita S., Tran L.H., Nagano H. and Uwajima T. World journal of microbiology and Biotechnology 20, 2004.

9. Cloning and expression of an NAD+-dependent L- arabinitol 4-dehydrogenase gene (ladA) of Aspergillus oryzae. J. 9-Suzuki, T. Tran, L.H., Yogo, M , Idota, O., Kitamoto, N., Kawai, K., Takamizawa, K. Biosci. Bioengi.100, 2005.

10. Xác định khả năng loại bỏ cac bon đồng hoá của các phương pháp xử lí nước. Trần Liên Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol 55, 2006.

11. Disruption of an NAD+-dependent xylitol dehydrogenase gene (xdhA) of Aspergillus oryzae. Lien Ha Tran, Noriyuki Kitamoto, Kazuhiro Takamizawa, Osamu Idota,Tohru Suzuki. Journal of Science and Technology, Vol 45, 2007.

12. Multiple xylitol dehydrogenase system of Aspergillus oryzae. Tran Lien Ha. Journal of Science and Technology, Vol 45, 2007.

13. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của chủng Bacillus subtilis CN2. Lê Phương Thảo, Trần Liên Hà. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12, 13, 2007.

14. Nghiên cứu đặc tính của enzym xylitol dehydrogenase của Aspergillus oryzae tái tổ hợp trong Escherichia coli BL21-AI. Trần Liên Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 6 trường Đại học, số 61, 2007.

15. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn nitrat hóa để ứng dụng trong xử l‎ý nước hồ ô nhiễm. Trần Liên Hà, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 45, 2007.

16. Nghiên cứu đặc tính của Bacillus subtilis TH2 trong sinh tổng hợp chất kìm hãm enzym chuyển hóa angiotensin. Trần Liên Hà, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Văn Cách. Tạp chí Công nghệ sinh học, Vol 8, 2010.

17. Phân lập, tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng sinh enzym xylanase cao và một số đặc tính của chủng. Trần Liên Hà, Nguyễn Thị Thương Thương, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Cách. Tạp chí Công nghệ sinh học, tập 8, 2010.

18. Purification and properties of collagenase from Bacillus subtilis CN2. Tran L.H. and Nagano H. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h, 2005.

19. Study on the antimicrobial activity of lactic acid bacteria isolated from nem chua (Vietnamese fermented meat). Phan Thanh Tam, Ha Hai yen, Do Thi Hanh, Tran Lien Ha. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h, 2005.

20. Isolation and characterization of Lactobacillus plantarum H1.40, from Vietnamese traditional fermented meat (Nem chua). Phan Thanh Tam, Do Thi Hanh, Tran Lien Ha, Hoang Dinh Hoa. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h 2005, Hanoi.

21. Determination of assimilable organic carbon (AOC) in drinking water. Tran Lien Ha. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2nd 2005, Hanoi.

22. Possibility of using Bacillus subtilis CN2 for polluted lake water treatment. Tran L.H and Nagano H. Proceeding of the 20 scientific confernce Hanoi University of Technology, 2006.

23. Isolation and selection Bacillus for polluted lake water treatment. Tran Lien Ha, Dang Ngoc Sam. Proceeding of the 20 scientific confernce Hanoi University of Technology, 2006.

24. Isolation denitrification bacteria for using in polluted lake water treatment. Nguyen Thi Thanh, Tran Lien Ha. Proceeding of the 20 scientific confernce Hanoi University of Technology, 2006.

25. Strategies for waste treatment in small and medium enterprises and micro-enterprises in agriculture sector. Tran Lien Ha. Proccedings of workshop "Enhance capacity of small and medium enterprises in agricultural setor of APEC economic", December 2007.

26. Bioremediation-polluted surface water treatment. Tran Lien Ha , Do Tien Anh, Nguyen Van Cach. International conference “ Water supply and water quality” 20-6-23-6-2010 Kolobrzeg Poland (accepted oral presentation).

27. Present status of water environment in Hanoi and some solution for this situation. Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach. Forum of Environment and Public health Issues in Asian Mega-cities Seoul 2-3 December 2010.

28. Nghiên cứu đặc tính của Bacillus subtilis trong sinh tổng hợp chất kìm hãm enzym chuyển hóa angiotensin. Trần Liên Hà, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Văn Cách.  Hội nghị toàn quốc về khoa học sự sống Bio, Hà Nội, 2010.

29. Isolation and characterization of Lactobacillus plantarum NC13 producing angiotensin-converting enzyme inhibiting peptides. Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach, Nguyen Thi Hang, Nguyen Thanh Hoa. Proceeding of the second international conference on the development of biomedical engineering in Vietnam.

 

 

 

 


 

dating for married go married men who cheat