Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Sâm


Sách đã xuất bản

1. Travaux pratiques de Biochimie. Nguyễn Thị Xuân Sâm. Agence de la Francophonie,1997.
2. Công nghệ enzyme. Đồng tác giả. H- Khoa học  và Kỹ thuật, 2004.

3. Độc tố học và An toàn thực phẩm. Đồng tác giả. H- Khoa học 
và Kỹ thuật, 2006.
4. Công nghệ Hóa sinh. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2009.