Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cách


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ

1. Nguyễn Việt Tấn, “Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ sinh học trong chế biến càfe”, 2009-2010.

2. Lương Hữu Thành, “Nghiên cứu xử lý chất thải hữu cơ trong chế biến", 2010-2013.

3. Nguyễn Thị Vân, “Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt đô thị", 2010-2013.